Minerals & Gemstone 480x104
wpdiamonds.comAdvertising InformationWhite Feldspar

Synonym of albite
 

< Back